Zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 .), Burmistrz Krosna Odrzańskiego prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych I transportu nieczystości ciekłych.

W związku z powyższym poniżej w tabeli przedstawiono wskazaną ewidencję.

ewidencja - pobierz [PDF]

____________________________________________________________________________________________________________________________

Burmistrz Krosna Odrzańskiego, informuje iż na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Z związku z powyższym Burmistrz Krosna Odrzańskiego zwraca się do mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie o wypełnienie druku zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie jak najszybsze dostarczenie go do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. W przypadku nie złożenia wskazanego zgłoszenia Burmistrz Krosna Odrzańskiego będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli nieruchomości w celu ustalenia posiadanego zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie oraz na stronie internetowej www.czyste.krosnoodrzanskie.pl.

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b nakazujący właścicielom nieruchomości utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

druk zgłoszenia - pobierz

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/190/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 1421) właściciele nieruchomości nieskanalizowanych są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniająca niedopuszczenie do ich przepełnienia, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

WARUNKI UZYSKANIA ZEZWOLENIA W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie powinni spełniać wymagania określone w :

Ponadto należy złożyć wniosek do Burmistrza Krosna Odrzańskiego o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na wymaganym druku załączonym poniżej.

Wniosek do pobrania - klik [pdf]

Ponadto do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, należy załączyć:

  1. zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo
  2. oświadczenie o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne według załączonego wzoru- załącznik nr 1 do wniosku.
  3. oświadczenie o spełnieniu wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Krosno Odrzańskie, wynikających z § 2 ust. 1 i 2 uchwały nr XXXIX/303/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013 r.- załącznik nr 2 do wniosku.
  4. kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem.
  5. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
  6. oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest też wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 107 zł (część III ust. 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)