Please enter youtube id.

Informacje ogólne - PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) działa w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Wiejskiej 23 (na terenie ZGKiM- u), do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać nieodpłatnie, po okazaniu dowodu tożsamości i potwierdzenia uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc:

 • papier, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, metale,
 • odpady zielone, odpady wielogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony, zużyte akumulatory, zużyte sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Należy pamiętać, że w PSZOK-u nie są przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady budowlane zawierające azbest,
 • szyby i części samochodowe,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła
  niż gospodarstwo domowe,
 • odpady od przedsiębiorców,
 • odpady nieprawidłowo zabezpieczone.

* Szczegółowy wykaz przyjmowanych odpadów znajdą Państwo w Regulaminie PSZOK  (odnośnik).

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne