Od dnia 1 lipca 2016 r. zmieniają się stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będą wynosiły:

- 10,90 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość miesięcznie w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

- 17,90 zł (słownie: siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość miesięcznie w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Z związku z powyższym od dnia 1 lipca 2016 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz nowej stawki.

POUCZENIE

 

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określającą wysokość
tej opłaty, stosując stawki opłaty podane w zawiadomieniu.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualne konto bankowe przypisane do właściciela nieruchomości.

 


 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń, które dokonane zostały na główne konto Urzędu Miasta zamiast na indywidualny numer rachunku bankowego przyporządkowany do właściciela nieruchomości, zostaną zaliczone na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian przez wpłacającego.

 

Stawka za wywóz odpadów segregowanych - 7,10 zł. / za osobę

Stawka za wywóz odpadów niesegregowanych - 14,20 zł. / za osobę

Do każdego mieszkańca składającego deklaracje do Urzędu Miasta zostanie przypisany indywidualny nr rachunku bankowego, na który będzie on uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacje o wysokości opłaty oraz o nr rachunku zostaną przygotowane w formie broszur i dostarczone do mieszkańców.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po 1 stycznia będzie można uiszczać również w kasie Urzędu Miasta ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

(UWAGA: przerwa w kasie od 10.30 do 11.30)

Opłat należy dokonywać co miesiąc do 15 dnia danego miesiąca.