Informujemy, że od 1 września 2019 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, które wynoszą:

 

  • 15,50  zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady są odbierane w sposób selektywny
  • 31,00  zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady są odbierane w sposób nieselektywny

 

Z związku z powyższym od dnia 1 września 2019 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz nowej stawki”

 

POUCZENIE

 

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określającą wysokość
tej opłaty, stosując stawki opłaty podane w zawiadomieniu.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualne konto bankowe przypisane do właściciela nieruchomości.