"Odbiór przeterminowanych leków z aptek i PSZOK"

O dnia 1 stycznia 2018 r. podmiotem odbierającym przeterminowanych leki z aptek na terenie miasta

Krosno Odrzańskie i PSZOK jest firma "VINCOMED " Jacek Komorowski ul. Kasztanowa 2, 66-008 Słone.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do zawarcia umów indywidualnych na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej lub z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, który takiego wpisu nie wymaga.

Informacje o podmiotach wpisanych w rejestr działalności regulowanej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie znajdują się na stronie internetowej www.czyste.krosnoodrzanskie.pl, w zakładce: Rejestr Działalności Regulowanej (tabela).