Przygotowane przez Ministerstwo Środowiska przepisy modelują system odbioru i zagospodarowania odpadów w oparciu o normy europejskie. Za nadzór i zarządzanie nowym systemem gospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Krosno Odrzańskie odpowiedzialna jest Gmina Krosno Odrzańskie. Natomiast za odbiór i zagospodarowanie odpadów odpowiada firma wybrana w drodze przetargu.

Obowiązek złożenia deklaracji należy do właściciela nieruchomości zamieszkałej, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010). W przypadku nieruchomości wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację składa do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponoszą wszyscy wytwarzający odpady w nieruchomościach zamieszkałych. W przypadku budynków wielolokalowych opłata pobierana jest w czynszu i regulowana przez spółdzielnie mieszkaniowe, wynajętych zarządców czy zarządy wspólnot.

Po 1 stycznia 2014 r. deklaracja składana jest w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Firma wybrana w drodze przetargu ma również za zadanie wyposażać właścicieli nieruchomości w odpowiednie pojemniki oraz worki do gromadzenia odpadów komunalnych. Ilość pojemników zależna jest od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina krosno Odrzańskie sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
 
analiza za 2014 r. [pobierz]
 
analiza za 2015 r. [pobierz]
 
analiza za 2016 r. [pobierz]
 
analiza za 2017 r. [pobierz]
 
analiza za 2018 r. [pobierz]
 
analiza za 2019 r. [pobierz]
 
analiza za 2020 r. [pobierz]