• DEKLARACJA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2022 r.
 • DRUK DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2022 r.
 • INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2022

  INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI:

   

  Wypełniając deklarację na rok 2022:

   

  Część A. – zaznaczamy właściwy kwadrat z hasłem:

  - „pierwsza deklaracja - data zaistnienia” w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych i wpisujemy datę tego wydarzenia;

  - „nowa deklaracja - data zmiany” – zaznaczamy w przypadku zmiany metody obowiązującej
  od 1.01.2022 r. i wpisujemy taką datę. Wybieramy ten kwadrat również gdy zmiana danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany ilości osób zamieszkałych w nieruchomości, przystąpienie bądź odstąpienie od kompostowania) i wpisujemy datę tej zmiany;

  - „deklaracja korygująca - data korekty” - w przypadku zmiany danych niebędących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany adresu zamieszkania, nazwiska)
  i wpisujemy datę tej korekty.

   

  Część B. – 1) zaznaczamy krzyżykiem właściwe kwadraty czy to dot. osoby fizycznej (osoba indywidualna, mieszkaniec) czy osoby prawnej (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa) itd.;

  2) zaznaczamy właściwy kwadrat wskazując rodzaj podmiotu składającego deklarację;

  3) wpisujemy dane osoby składającej deklarację.

   

  Część C. – wypełniamy adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.

   

  Część D. – wpisujemy jeżeli adres siedziby lub adres do korespondencji jest inny niż w części C.

   

  Część E.1. – wypełniamy oświadczając ile osób zamieszkuje daną nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.

   

  Część E.2. – obliczamy wysokość opłaty miesięcznej mnożąc liczbę osób zamieszkałych z części E.1. razy stawkę opłaty za osobę (tj. 31,00 zł/osobę).

   

  Część E.3. – dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym; zaznaczamy krzyżykiem kwadrat, jeżeli oświadczamy, że posiadamy kompostownik i kompostujemy bioodpady stanowiące odpady komunalne.

   

  Część E.4. – wypełniają osoby, które złożyły oświadczenie w części E.3.; obliczamy wysokość opłaty miesięcznej uwzględniającej zwolnienie za posiadanie kompostownika i kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne: jest to wynik odejmowania wysokości opłaty miesięcznej z części E.2.
  i miesięcznej wysokości zwolnienia w kwocie 3,85 zł, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie gminy Krosno Odrzańskie, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

   

  Część F. – załączniki, uwagi lub informacje dodatkowe – w przypadku gdy załączymy dodatkowe dokument wymieniamy ich rodzaj oraz ich ilość; wpisujemy w danej części ewentualne wyjaśnienia do deklaracji.

   

  Część G. – uzupełniamy dane osoby składającej deklarację lub osoby reprezentującej; w tej części deklaracji dana osoba składa swój podpis.

   

  Część H. – wypełnia pracownik Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

   

   

  Wyliczoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać
  na dotychczasowy numer rachunku do 15 dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca stycznia 2022 r., za który opłatę należy uiścić do 15 lutego 2022 r.

Sposób wypełniania nowej deklaracji od 01.05.2020 r.:

Część A. – zaznaczamy pierwszy kwadrat z hasłem „pierwsza deklaracja – data zaistnienia” i wpisujemy datę 01.05.2020 r.


Część B. – wpisujemy dane osoby składającej deklarację. Zaznaczyć krzyżykiem czy to dot. osoby fizycznej (osoba indywidualna, mieszkaniec) czy osoby prawnej (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa).


Część C. – wpisujemy adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.


Część D. – wypełniamy jeżeli adres siedziby lub adres do korespondencji jest inny niż w części C.


Część E.1. – wypełniają osoby posiadające wodomierze


– podajemy roczne zużycie wody za rok 2019 na podstawie wskazań głównego wodomierza (np. 130 m3)


• Jeśli na nieruchomości są założone dodatkowe wodomierze do wody zużywanej na cele inne niż bytowe, np. do podlewania ogródków, utrzymania zwierząt, itp., to ilość rocznego zużycia wody za 2019 r. pomniejszamy o odczyt z dodatkowego wodomierza;


• Jeżeli mieszkaniec podłączony do wodociągu w 2019 roku korzystał z wody do podlewania ogrodu lub pojenia zwierząt, ale nie posiadał dodatkowego wodomierza, podając deklarowane roczne zużycie można je pomniejszyć o 10 %. Należy jednak pamiętać o złożeniu oświadczenia, z którego wynikać będzie, że dokonano ww. pomniejszenia np. 130 m3 - 10% = 117 m3


• Zużycie wody można sprawdzić na fakturach z KPWK Sp. z o.o. lub - w przypadku ich braku – w siedzibie KPWK Sp. z o.o. ul. Wiejska 23 w Krośnie Odrzańskim lub telefonicznie pod numerem 68 383 55 33 albo logując się na stronie https://ebok.kpwk-krosnoodrzanskie.pl/


– obliczamy średnie miesięczne zużycie wody poprzez podzielenie rocznego zużycia przez 12 m-cy lub w przypadku zamieszkiwania nieruchomości przez okres krótszy niż 12 miesięcy obliczamy średnie miesięczne zużycie wody poprzez podzielenie wysokości zużycia wody w danym okresie przez liczbę pełnych miesięcy zamieszkiwania na nieruchomości:


• np. 130 m3 : 12 = 10,83 m3 (przykładowa ilość wody zużytej, gdy nie odliczamy wody wskazanej na podliczniku lub nie pomniejszamy o w/w 10% przy braku dodatkowego opomiarowania, po w/w pomniejszeniu o 10% przyjmujemy ilość wody równą 117 m3, czyli 117 m3 : 12 m-cy = 9,75 m3).


• np. zamieszkiwano w 2019 r. przez 3 m-ce na nieruchomości i zużyto łącznie 35 m3 wody przez okres tych 3 pełnych m-cy, czyli 35 m3 : 3 m-ce = 11,67 m3


– zadeklarowane średnie miesięczne zużycie wody mnożymy razy wysokość stawki tj. 7,50 zł


• np. 10,83 m3 x 7,50 zł = 81,23 zł (kwota zaokrąglona z 81,225 zł)


• np. 9,75 m3 x 7,50 zł = 73,13 zł (kwota zaokrąglona z 73,125 zł)


• np. 11,67 m3 x 7,50 zł = 87,53 zł (kwota zaokrąglona z 87,525 zł)


Część E.2. – wypełniają osoby nie posiadające wodomierza, właściciele nieruchomości nowo zamieszkałych


– odajemy liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i mnożymy razy 3,5 m3 tj. razy przyjęte uchwałą przeciętne zużycie wody na osobę


• np. 3 osoby x 3,5 m3 = 10,50 m3


– odpowiednio mnożymy miesięczne zużycie wody razy wysokość stawki: 7,50 zł


• np. 10,5 m3 x 7,50 zł = 78,75 zł


Część E.3. – dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w punkcie 1.:


• zaznaczamy pierwszy kwadrat z hasłem „TAK” jeżeli posiadam kompostownik i kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne


• zaznaczamy drugi kwadrat z hasłem „NIE” jeżeli nie posiadam kompostownika


Jeżeli zaznaczyliśmy odpowiedź ‘TAK” należy uzupełnić punkt 2. wskazując wysokość opłaty odpowiednio z punktu E.1. lub E.2. deklaracji.


Następnie należy uzupełnić punkt 3. przez wpisanie wysokości zwolnienia za kompostowanie tj. 3,85 zł


W punkcie 4. pomniejszamy wysokość opłaty o zwolnienie za kompostowanie tzn. 81,23 zł – 3,85 zł = 77,38 zł


Część F. – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. wypełnia właściciel nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe


Część G. – wpisujemy informację o załącznikach w przypadku załączenia dodatkowego dokumentu / pisma do deklaracji (np. oświadczenia)


Wyliczoną stawkę należy wpłacać na dotychczasowy numer rachunku do 15 dnia każdego miesiąca (za wyjątkiem maja br., za który opłatę można uiścić w czerwcu br.).

 

 Sposób wypełniania deklaracji do 30.04.2020 r.:

 • Rubryka A w deklaracji:

wskazuje organ, do którego należy złożyć dokument, czyli do Burmistrza Krosna Odrzańskiego
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

 • Rubryka B w deklaracji:

Należy zaznaczyć krzyżykiem czy to jest pierwsza, nowa bądź korekta deklaracji oraz podać datę zaistnienia zmiany:

a)     pierwsza deklaracja- powinna być złożona w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na wskazanej nieruchomości odpadów komunalnych;

b)     nowa deklaracja- powinna być złożona w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany powodującej zmianę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkałych, przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów).

c)     korekta deklaracji- powinna być złożona w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany, która
nie wpływa na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska, nadanie numeru nieruchomości).

 • Rubryka C i D w deklaracji:

Należy wpisać dane osoby składającej deklarację. Zaznaczyć krzyżykiem czy to dot. osoby fizycznej (osoba indywidualna, mieszkaniec) czy osoby prawnej (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa). Ponadto należy wpisać adres lub siedzibę składającego deklarację. W rubryce
D należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady.

 • Rubryka E w deklaracji:

Należy dokonać wyboru poprzez zaznaczenie krzyżykiem czy odpady  na wskazanej nieruchomości będą gromadzone w sposób selektywny czy nieselektywny.  Ponadto należy wpisać ilość osób zamieszkujących na nieruchomości. Dodatkowo należy podać miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest obliczana w następujący sposób:

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH x STAWKA OPŁATY (dla segregowanych wynosi- 15,50 zł a dla niesegregowanych 31,00 zł)= MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  Przykład:

2 osoby x 15,50 zł= 31,00 zł (w przypadku, gdy zadeklarowano segregację odpadów);

2 osoby x 31,00 zł= 62,00 zł (w przypadku, gdy zadeklarowano gromadzenie odpadów w sposób zmieszany).

 • Rubryka F w deklaracji:

Należy wpisać datę wypełnienia deklaracji. W tym miejscu musi znajdować się również podpis osoby składającej deklarację.