INFORMACJE O DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 Sprawę załatwia:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Budynek B, pokój nr 2,
tel. 68 410 9777, 68 410 9768). Deklarację należy złożyć z kompletem dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta.

Dokumenty:

- kserokopia aktu własności np. akt notarialny, umowa dzierżawy itp. (w przypadku złożenia pierwszej deklaracji);

- kserokopia aktu zgonu, kserokopia aktu urodzenia, pisemne oświadczenie opisujące zmianę w ilości osób zamieszkujących nieruchomość np. przebywanie na studiach, wyjazd za granice, leczenie szpitalne, przebywanie w zakładzie karnym itp. (w przypadku złożenia nowej deklaracji wpływającej na zmianę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

- kserokopia aktu ślubu, kserokopia dokumentu bądź oświadczenie potwierdzającego nadanie nr domu (w przypadku złożenia korekty deklaracji, która nie wpływa na zmianę wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Forma załatwienia sprawy:

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów, dostarczenie harmonogramu odbioru odpadów.

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni od dnia wpływu deklaracji do Urzędu Miasta.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, ze zm.);

Druk deklaracji do pobrania również na stronie www.czyste.krosnoodrzanskie.pl, w zakładce „DEKLARACJA”, w podzakładce: „POBIERZ DEKLARACJĘ”.

UWAGA: Właściciel jest zobowiązany złożyć do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.