Please enter youtube id.

Częste pytania

 

 Kto sprawuje obowiązek w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi?

Do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązek w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi należał do Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra- Nysa- Bóbr”. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013 r. Gmina Krosno Odrzańskie wystąpiła z MZGOK „Odra- Nysa- Bóbr”. Od 1 stycznia 2014 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zajmuje się Gmina Krosno Odrzańskie.

 Kto składa deklarację i ponosi opłatę?

Obowiązek złożenia deklaracji należy do właściciela nieruchomości zamieszkałej, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponoszą wszyscy wytwarzający odpady w nieruchomościach zamieszkałych.
W przypadku budynków wielolokalowych opłata pobierana jest w czynszu i regulowana przez spółdzielnie mieszkaniowe, wynajętych zarządców czy zarządy wspólnot.

Co ma zrobić z odpadami komunalnymi przedsiębiorca?

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013 r. Gmina Krosno Odrzańskie postanawia odstąpić z dniem 1 stycznia 2014 r. od odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W związku z powyższym przedsiębiorcy powinni zawrzeć umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej, który jest dostępny na stronie internetowej www.czyste.krosnoodrzanskie.pl

Gdzie należy składać deklarację o wysokości opłaty?

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Parkowej nr 1 lub przesłać pocztą.

Do kiedy należy składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Od 6 września 2019 r. właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Jak wylicza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i wysokości stawki. LICZBA MIESZKAŃCÓW × STAWKA = OPŁATA

Jaka jest metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty, na terenie Gminy Krosno Odrzańskie opłata za gospodarowanie odpadami obliczana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Wysokość miesięczna stawki wynosi:

- 15,50 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

- 31,00 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Kto składa deklarację i ponosi opłatę?

 Obowiązek złożenia deklaracji należy do właściciela nieruchomości zamieszkałej, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponoszą wszyscy wytwarzający odpady w nieruchomościach zamieszkałych.
W przypadku budynków wielolokalowych opłata pobierana jest w czynszu i regulowana przez spółdzielnie mieszkaniowe, wynajętych zarządców czy zarządy wspólnot.

Jak często trzeba wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się, że właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami co miesiąc w terminie do 15 dnia miesiąca. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

 W jaki sposób następuje kontrola segregowania odpadów komunalnych?

Podmiot odbierający odpady komunalne zobowiązany jest informować gminę o nieprawidłowościach w tym zakresie. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości zamieszkałej obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako zmieszane i powiadamia o tym gminę.

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne