Please enter youtube id.

Częste pytania

 

 Kto sprawuje obowiązek w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi?

Do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązek w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi należał do Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra- Nysa- Bóbr”. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013 r. Gmina Krosno Odrzańskie wystąpiła z MZGOK „Odra- Nysa- Bóbr”. Od 1 stycznia 2014 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zajmuje się Gmina Krosno Odrzańskie.

 Kto składa deklarację i ponosi opłatę?

Obowiązek złożenia deklaracji należy do właściciela nieruchomości zamieszkałej, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponoszą wszyscy wytwarzający odpady w nieruchomościach zamieszkałych.
W przypadku budynków wielolokalowych opłata pobierana jest w czynszu i regulowana przez spółdzielnie mieszkaniowe, wynajętych zarządców czy zarządy wspólnot.

Co ma zrobić z odpadami komunalnymi przedsiębiorca?

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013 r. Gmina Krosno Odrzańskie postanawia odstąpić z dniem 1 stycznia 2014 r. od odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W związku z powyższym przedsiębiorcy powinni zawrzeć umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej, który jest dostępny na stronie internetowej www.czyste.krosnoodrzanskie.pl

Gdzie należy składać deklarację o wysokości opłaty?

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Parkowej nr 1 lub przesłać pocztą.

Do kiedy należy składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Pierwszą deklarację właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani złożyć do 31 października 2013 roku. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie zdążą złożyć deklaracje do końca października br. mogą je złożyć w nieprzekraczalnym terminie do końca listopada 2013 r. Po 1 stycznia 2014 r. deklaracja składana jest w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Jak wylicza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i wysokości stawki. LICZBA MIESZKAŃCÓW × STAWKA = OPŁATA

Jaka jest metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz zmianą z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty, na terenie Gminy Krosno Odrzańskie opłata za gospodarowanie odpadami obliczana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Wysokość miesięczna stawki wynosi:

- 7,10 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

- 14,20 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nie selektywny.

Kto składa deklarację i ponosi opłatę?

 Obowiązek złożenia deklaracji należy do właściciela nieruchomości zamieszkałej, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponoszą wszyscy wytwarzający odpady w nieruchomościach zamieszkałych.
W przypadku budynków wielolokalowych opłata pobierana jest w czynszu i regulowana przez spółdzielnie mieszkaniowe, wynajętych zarządców czy zarządy wspólnot.

Jak często trzeba wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się, że właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami co miesiąc w terminie do 15 dnia miesiąca. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

 W jaki sposób następuje kontrola segregowania odpadów komunalnych?

Podmiot odbierający odpady komunalne zobowiązany jest informować gminę o nieprawidłowościach w tym zakresie. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości zamieszkałej obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady przyjmuje
je jako zmieszane i powiadamia o tym gminę.

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

Deklaracje, wysokości opłat

Informacje ogólne