Informacja w sprawie opłat

Informacja o numerze rachunku, na który należy wpłacać należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zawarta została w zawiadomieniach o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wysłane zostały do wszystkich właścicieli nieruchomości (osoby składające deklaracje). Nową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość (podaną w deklaracji) i wyliczoną kwotę wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca. W związku z powyższym Gmina Krosno Odrzańskie nie będzie wysyłać dodatkowo blankietów opłat za okres od lipca do grudnia 2016 r. W szczególnych przypadkach (zgubienie nr konta, nieotrzymanie zawiadomienia) blankiety opłat można pobrać w pokoju nr 19 budynek B Urzędu Miasta.