Please enter youtube id.

Zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Burmistrz Krosna Odrzańskiego, informuje iż na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Z związku z powyższym Burmistrz Krosna Odrzańskiego zwraca się do mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie o wypełnienie druku zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie jak najszybsze dostarczenie go do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. W przypadku nie złożenia wskazanego zgłoszenia Burmistrz Krosna Odrzańskiego będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli nieruchomości w celu ustalenia posiadanego zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie oraz na stronie internetowej www.czyste.krosnoodrzanskie.pl.

 

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b nakazujący właścicielom nieruchomości utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

druk zgłoszenia - pobierz

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne