Please enter youtube id.

Rejestr Działalności Regulowanej

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Krosno Odrzańskie prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego . Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życia (01.01.2012 r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  Nr 152, poz. 897).

 

Wymagania, które musi spełnić podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

 

I. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany
do spełnienie następujących wymagań:

1)      posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2)      utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3)      spełniania wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4)      zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej.

 

 

II. Podmiot odbierający odpady komunalne do właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:

1) selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
2) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Sprawozdania półroczne

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązani są do sporządzania półrocznych sprawozdań, które należy przekazać do Burmistrza Krosna Odrzańskiego w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. W przypadku gdy, podmiot który w danym półroczu nie odebrał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przedkłada burmistrzowi, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy sprawozdanie zerowe.
 
Obowiązek ten wynika z regulacji prawnej art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Półroczne sprawozdanie powinno zawierać treść zgodną z art. 9n ust. 3 wskazanej ustawy.

Jednocześnie wyjaśniam, że niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego jest sankcjonowane karą pieniężną na podstawie art. 9x ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w ten sposób, że:

  • przekazywanie sprawozdania nierzetelnego jest deliktem administracyjnym z art. 9 x ust. 1 pkt 4, za co grozi kara pieniężna w wysokości 200 do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;
  • przekazywanie sprawozdania po terminie jest deliktem administracyjnym z art. 9 x ust. 1 pkt 5, za co grozi kara pieniężna w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

Opłaty

Opłatę skarbową pobiera się w przypadkach:

  • wniesienia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej 50 zł (z wyjątkiem: przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej)
  • zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności – 25 zł
  • gdy strona działa przez pełnomocnika w wysokości 17,00 zł.

 

Wniosek o wpis w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Burmistrz Krosna Odrzańskiego jako organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.Burmistrz Krosna Odrzańskiego, dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1 (pokój 19 budynek B lub biuro obsługi interesanta) lub poniżej w pliku do pobrania.

wzór wniosku: pobierz [pdf]

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

1)      firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2)      numer identyfikacji podatkowej (NIP)

3)      numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

4)      określenie rodzaju odebranych odpadów komunalnych

 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1)      dowód wniesienia opłaty skarbowej za wpis w wysokości 50,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

2)      oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1289)".

 

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1)      firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2)      oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3)      podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wzór oświadczenia do pobrania w załącznikach.

 

 

Wniosek o zmianę w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie  14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany dokonuję się na podstawie pisemnego wniosku.

Uzupełnienie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia stosownego wniosku o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1 (pokój 19 budynek B lub biuro obsługi interesanta) lub poniżej w pliku do pobrania.

zmiana wpisu: pobierz [pdf]

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50% stawki określonej za wpis (czyli 25,00 zł
dot. to rozszerzenia działalności), zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

  

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia stosownego wniosku o wykreślenie z rejestru. Wniosek ten składa się na podstawie art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 73 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W myśl art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1 (pokój 19 budynek B oraz biuro obsługi interesanta) lub poniżej w pliku do pobrania.

wzór wniosku: pobierz [pdf]

Za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Ponadto wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, o których mowa w art. 71 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 9j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

a)     Przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności niezgodnie ze stanem faktycznym;

b)     Przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;

c)     Stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;

d)     Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

e)     Stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;

f)       Stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

g)     Stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

Przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1 ustawy  i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust.2, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3 c ust. 2.

 

  • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowane - pobierz [pdf]
  • Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej - pobierz [pdf]
  • Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej- pobierz [pdf]
  • Rejestr działalności regulowanej Gminy Krosno Odrzańskie - pobierz [pdf]

 

 

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne