Please enter youtube id.

Przedsiębiorcy

                                             "Odbiór przeterminowanych leków z aptek i PSZOK"

O dnia 1 stycznia 2018 r. podmiotem odbierającym przeterminowanych leki z aptek na terenie miasta

Krosno Odrzańskie i PSZOK jest firma "VINCOMED " Jacek Komorowski ul. Kasztanowa 2, 66-008 Słone.

 

Na podstawie § 14 ust. 3 uchwały nr XXII/190/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 1421), przedsiębiorcy zobowiązani są do zawarcia umów indywidualnych na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej lub z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, który takiego wpisu nie wymaga.

Informacje o podmiotach wpisanych w rejestr działalności regulowanej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie znajdują się na stronie internetowej www.czyste.krosnoodrzanskie.pl, w zakładce: Rejestr Działalności Regulowanej (tabela).

 

 

 

 

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne