Please enter youtube id.

Miejsce zagospodarowania odpadów

 

Firma A.S.A Eko Polska Sp. z o. o. przekazuje odpady selektywne (papier, szkło i plastik) odebrane od mieszkańców do :

- Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. Marszów 50a, 68-200 Żary;

- EXPED ECO Sp. z o. o. Nowy Świat 1, 66-100 Sulechów.

Natomiast odpady komunalne niesegregowane  (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji przekazywane są wyłącznie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Marszowie (RIPOK).

Odpady komunalne pochodzące od mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie przyjęte do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Wiejskiej 23 zagospodarowywane są w ZZO Sp. z o. o. w Marszowie.


 

Z dniem 2 marca 2015 r. została uruchomiona Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Marszowie, która zgodnie z zapisami uchwały Nr IV/39/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku jest instalacją dla "Regionu Zachodniego", do którego przypisana jest gmina Krosno Odrzańskie.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Krosno Odrzańskie jest zobowiązany do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów oraz odpadów zielonych do RIPOK w Marszowie.

RIPOK jest instalacją:
- do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych;
- do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów;
- do składowania odpadów.

ZZO Marszów jest Regionalna Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla 22 gmin z województwa
lubuskiego.

Adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o.
Marszów 50A
68-200 Żary

Firma A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o. przekazuje odpady selektywne odebrane z terenu (poza odpadami biodegradowalnymi)
Gminy Krosno Odrzańskie do Zakładu Utylizacji Odpadów "AGMAREX" sp. z o. o. w Nowym Świecie, gm. Sulechów."

 

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne