Opłata za wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych w gminie Krosno Odrzańskie z dniem 1 stycznia 2023 r. nie zmieniła się - jest taka sama jak w ubiegłym roku.

Tym samym odpowiadamy na pytania mieszkańców i przypominamy:

W przypadku domów jednorodzinnych:

- opłaty są wnoszone na indywidualny numer rachunku w kwocie takiej samej jak w 2022 roku;

- termin płatności mija 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych nieruchomości wielorodzinnych - opłata wnoszona jest do Zarządcy w czynszu.

Przypominamy, że zmiana deklaracji (opłaty za wywóz) następuje po zmianie liczby osób zamieszkujących nieruchomość (dom, mieszkanie).

W razie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mieszkańcy gminy będą zawiadamiani o tym fakcie.