Informujemy, że od dnia 1.01.2021 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.

Zgodnie z Uchwałą NR XXVI/219/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 lutego 2020 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty, ustala się:

- miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8,80 zł za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości, dla odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się: 

- miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości trzykrotności stawki ustalonej tj.: 26,40 zł za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualne konto bankowe przypisane do właściciela nieruchomości.