Kto sprawuje obowiązek w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi?

Do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązek w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi należał do Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra- Nysa- Bóbr”. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013 r. Gmina Krosno Odrzańskie wystąpiła z MZGOK „Odra- Nysa- Bóbr”. Od 1 stycznia 2014 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zajmuje się Gmina Krosno Odrzańskie.

 Kto składa deklarację i ponosi opłatę?

Obowiązek złożenia deklaracji należy do właściciela nieruchomości zamieszkałej, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponoszą wszyscy wytwarzający odpady w nieruchomościach zamieszkałych.
W przypadku budynków wielolokalowych opłata pobierana jest w czynszu i regulowana przez spółdzielnie mieszkaniowe, wynajętych zarządców czy zarządy wspólnot.

Co ma zrobić z odpadami komunalnymi przedsiębiorca?

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013 r. Gmina Krosno Odrzańskie postanawia odstąpić z dniem 1 stycznia 2014 r. od odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W związku z powyższym przedsiębiorcy powinni zawrzeć umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej, który jest dostępny na stronie internetowej www.czyste.krosnoodrzanskie.pl

Gdzie należy składać deklarację o wysokości opłaty?

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Parkowej nr 1 lub przesłać pocztą.

Do kiedy należy składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Od 6 września 2019 r. właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Jak wylicza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: zużytej wody i stawki opłaty.

Przez  zużytą wodę o której wyżej mowa rozumie się średnie miesięczne zużycie wody za rok poprzedni wykorzystanej na cele socjalno-bytowe, ustalone w oparciu o wodomierz główny, z pomniejszeniem ilości zużytej wody odrębnie opomiarowanej, której wartość ustala się na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza (art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.).

Dla nieruchomości niewyposażonej w wodomierz lub niepodłączonej do sieci wodociągowej lub na nieruchomości nowo zamieszkałej ustala się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami na nieruchomości jako iloczyn ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty; przy czym przyjmuje się, że średnie zużycie wody na 1 mieszkańca wynosi 3,5 m3 na miesiąc.

W przypadku nieruchomości niewyposażonej w dodatkowy wodomierz, z którego wynikałaby ilość wody bezzwrotnie zużytej tj. na cele inne niż bytowe m.in. podlewanie ogrodu, pojenie zwierząt gospodarskich, udokumentowana awaria przyłącza wodociągowego itp. pomniejsza się średnioroczne zużycie wody o 10%.

Pomniejszenie o którym mowa powyżej następuje na podstawie oświadczenia złożonego przez właściciela nieruchomości.

Jaka jest metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W nawiązaniu do uchwały nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty, metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami na nieruchomościach zamieszkałych jest iloczyn zużytej wody i stawki opłaty określonej w § 2.

Zgodnie z Uchwałą NR XXVI/219/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 lutego 2020 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty, ustala się:

- miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8,80 zł za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości, dla odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się: 

- miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości trzykrotności stawki ustalonej w § 2 ust. 1, tj.: 26,40 zł za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości.

Kto składa deklarację i ponosi opłatę?

 Obowiązek złożenia deklaracji należy do właściciela nieruchomości zamieszkałej, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponoszą wszyscy wytwarzający odpady w nieruchomościach zamieszkałych.
W przypadku budynków wielolokalowych opłata pobierana jest w czynszu i regulowana przez spółdzielnie mieszkaniowe, wynajętych zarządców czy zarządy wspólnot.

Jak często trzeba wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się, że właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami co miesiąc w terminie do 15 dnia miesiąca. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

 W jaki sposób następuje kontrola segregowania odpadów komunalnych?

Podmiot odbierający odpady komunalne zobowiązany jest informować gminę o nieprawidłowościach w tym zakresie. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości zamieszkałej obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako zmieszane i powiadamia o tym burmistrza oraz właściciela nieruchomości.